FANDOM


POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Politicki Uniwersytet Otwarty jest powszechną, samorządną i bezpłatną uczelnią akademicką.

2. Zasady funkcjonowania Politickiego Uniwersytetu Otwartego, zwanego dalej PUO, określa Statut PUO. 3. Zadaniem PUO jest kształcenie obywateli oraz przeprowadzanie badań naukowych.

WŁADZE


4. Władzę PUO sprawują rektor i senat uczelni. 5. W skład senatu wchodzą wszyscy członkowie kadry profesorskiej, tj. każdy kto jest pracownikiem jednego z wydziałów PUO. 6. Posiedzenia senatu zwołuje rektor. Ma obowiązek zrobić to przynajmniej raz w czasie trwania swojej kadencji. Kadencja rektora jak i dziekanów trwa 1 miesiąc. 7. Kompetencje Senatu, które są realizowane przez jawne głosowanie: a) zmiana statutu b) wybór rektora c) tworzenie, likwidowanie, łączenie wydziałów d) przyznanie tytułu doctor honoris causa 8. Przebiegowi posiedzenia Senatu przewodniczy Rektor. 9. Zadania Rektora: a) reprezentowanie uczelni na zewnątrz b) zwoływanie posiedzeń senatu. c) dba o przestrzeganie Statutu d) rozpatrywanie skarg i wniosków społeczności uniwersyteckiej oraz społeczeństwa e) zgłaszanie prezydentowi nominacji profesorskich oraz przyznawanie pozostałych tytułów naukowych 10. Organem doradczym Rektora są Prorektorzy, który to tytuł przysługuje Dziekanom wszystich zatwierdzonych Wydziałów.

WŁADZE WYDZIAŁU

11. Najwyższe władze Wydziału stanowią Dziekan i Rada Wydziału. 12. Dziekan ma za zadanie: - zwoływać posiedzenia Rady Wydziału, - zatwierdzać wygłoszenie wykładów oraz kolejność ich wygłaszania, - informowanie społeczeństwa o działalności Wydziału - jako prorektor - doradzać rektorowi. 13. Radę Wydziału tworzą wszyscy jego pracownicy. 14. Wybór dziekana odbywa się w jawnym głosowaniu Rady Wydziału.

ORGANIZACJA

14. PUO składa się z Wydziałów. 15. Wydziały są samorządne. 16. W skład PUO wchodzą wydziały:


Nauk Politicznych

Polityki Rzeczywistej

Historii

Prawa

Ekonomii

Socjologii

Literatury i Sztuki

17. Wydział ma prawo w swoim obrębie dokonać podziału na mniejsze jednostki: instytuty, katedry i zakłady, nie jest to jednak obligatoryjne.

TYTUŁY NAUKOWE

18. PUO ma prawo przyznawać tytuły naukowe. Nominacji dokonuje Prezydent na wniosek Rektora. 19. Każdy pracownik ma prawo ubiegać się do rektora o przyznanie stopnia naukowego po spełnieniu następujących warunków: a) na tytuł licencjata - wygłoszenie 3 wykładów b) na tytuł magistra - wygłoszenie 5 wykładów c) na tytuł doktora - wygłoszenie 7 wykładów d) habilitacja doktorska - wygłoszenie 9 wykładów e) na tytuł profesora - wygłoszenie 11 wykładów i nieskazitelna opinia. 20. Na kierunkach technicznych przyznaje się zamiast licencjatu tytuł inżyniera, a zamiast magistra - magistra inżyniera. 21. Rektor decyduje czy wykłady wygłoszone przez ubiegającego się o tytuł są wystarczająco merytoryczne, aby zaliczyć je do przewodu. 22. Senat uczelni na wniosek Rektora, wydziału lub grupy pięciu pracowników naukowych przyznaje w głosowaniu tytuł doctor honoris causa.

FORMA DZIAŁALNOŚCI

23. Emanacją działalności PUO są wykłady. 24. Tekst wykładu w uzgodnieniu terminu z Dziekanem zamieszcza wygłaszający go pracownik w wątku wydziału oraz w wątku WYKŁADY PUO. 25. Wątek WYKŁADY PUO ma stanowić zbiór dorobku PUO. Nie wskazane jest komentowanie w nim wykładów, na to jest miejsce w wątku wydziału. 26. W dyskusjach uczestniczyć może każdy obywatel POLITIKI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

27. Statut wchodzi w życie wraz z momentem przyjęcia go przez Senat. 28. PUO zastrzega sobie prawo do wykorzystania w uroczystościach pieśni Gaudeamus igitur.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki